Best Service Group - Best Business Solution

Accounting Bangkok

ความรู้ด้านจดทะเบียนธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล

- จดทะเบียนบริษัทจำกัด ต้องมีผู้เริ่มก่อตั้ง 3 คนขึ้นไป
- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ซึ่งแบ่งออกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
- บริษัทมหาชนจำกัด
วัตถุประสงค์ในการตั้งก็เพื่อขายหุ้นให้กับประชาชน
- ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

รูปแบบธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล

- กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ
แบบที่มิได้จดทะเบียน ซึ่งไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงาน เพิ่มทุน ลดทุน เป็นต้น
- จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

ความรู้ด้านด้านภาษี

Accounting Bangkok ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Accounting Bangkok ภาษีเงินได้นิติบุคคล Accounting Bangkok ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Accounting Bangkok ภาษีธุรกิจเฉพาะ Accounting Bangkok ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Accounting Bangkok อากรแสตมป์
Accounting Bangkok อนุสัญญาภาษีซ้อน Accounting Bangkok เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Accounting Bangkok สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
Accounting Bangkok การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ Accounting Bangkok หนังสือรับรอง
     
หมายเหตุ: ข้อมูลจากกรมสรรพภากร    

ความรู้ด้านบัญชี

หน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

1.
 ต้องจัดให้มี "ผู้ทำบัญชี"   ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพรบ.บัญชี พ.ศ. 2543  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของนิติบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้

2. จัดทำบัญชีตามกฏหมาย   นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำได้แก่
      3.1  บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป
      3.2  บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้
      3.3  บัญชีสินค้า
      3.4  บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น

3. ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี   ให้แก่ "ผู้ทำบัญชี" ให้ครบถ้วนถูกต้อง

4. จัดให้มีการปิดบัญช  ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน

5. จัดทำงบการเงิน  อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกำหนด และงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน (สำหรับห้างหุ้นส่วนต้องจัำดทำงบการเงินยื่นภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี) ทั้งนี้รวมถึง บริษัท และห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

6. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
   โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด) ณ วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

8. ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด)  ภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน 

9. ต้องจัดทำใบหุ้น (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด)  มอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

10. ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด)  มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

11.  การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชำระบัญชี     ในกรณีที่ บริษัท จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนั้นได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น หรือผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วนประสงค์จะเลิกกิจการ ก็จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้

Best Service Group - ติดต่อคุณแป้ง โทร 085-168-0190 แฟกซ์ 02-276-2746 Email: accountingbangkok@hotmail.com

     Business Partner - JB Officiency Co.,Ltd. บริการหาพื้นที่สำนักงาน www.officebangkok.com

hit counter dreamweaver
Free counter and web stats
As of 9 Sep 09